Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Nowelizacja w drodze

W konsultacjach jest projekt nowej ustawy prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z uzasadnienieniami, Oceną Skutków Regulacji, załącznikami do OSR-ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodności i pismami przewodnimi. Sporo lektury, czasem fascynującej, czasem przerażającej. Nie ulega wątpliwości, że będzie się działo…

Dla przykładu jeden cytat:

Art. 210. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartych w umowie lub w umowie ramowej, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:1) zmiany, niezależnie od ich wartości pieniężnej, zostały przewidziane w dokumentach zamówienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, przewidujących w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, które określają zakres i charakter możliwych zmian umowy oraz warunki, na jakich można je wprowadzić; w postanowieniach zmiany umowy nie można przewidywać zmiany ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej…


Komentatorzy będą mieli sporo pracy Winking
blog comments powered by Disqus