Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Kasterski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa („Kancelaria”) z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80-82, lok. 558.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami na adres mailowy: kancelaria@azkp.com.pl.

W jakim zakresie i celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przez nas zbierane przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Zachowujemy dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

W ramach swojej działalności zbieramy i przetwarzamy dane osobowe:

 1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonywania umów zawieranych z Klientami, oraz dostawcami towarów i usług z których korzystamy w naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), to jest w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych a także w celu marketingu usług Kancelarii;
 4. w celu prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi);
 5. celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Kancelarii lub współpracą z Kancelarią (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jakie posiadają Państwo uprawnienia?

Przetwarzanie danych osobowych oraz komunikacja z Państwem w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane są w zawieranych umowach lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych. Co do zasady nie przesyłamy niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mailem). Przesyłanie takich informacji, gdyby nastąpiło, uwarunkowane będzie otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym);
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pragniemy przy tym zaznaczyć, że odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może, w pewnych sytuacjach, uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o naszej działalności a nawet wykonanie usługi. Ponadto niektóre z powyższych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

O co chodzi z cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: Kasterski i Wspólnicy, Kancelaria Prawnicza Sp. z o.o. w Warszawie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach serwisu stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

 1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
 2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 3. umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 4. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

W chwili obecnej korzystamy jedynie z cookies umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu w celach statystyczno-analitycznych. Wchodząc na naszą stronę po raz pierwszy i odmawiając zgody na użycie cookies informujecie Państwo nasz serwis, aby nie zapisywał i nie używał takich informacji. Jeśli jednak zaakceptujecie Państwo użycie cookies, informujemy, że w naszym serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookies na temat Twojego korzystania z serwisu (ich opis znajdziesz tu) są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adresu IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki.
 Możesz też odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę.

Korzystamy również z usług webanalitycznych zapewnianych przez firmę GoSquared z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Opis cookies zapisywanych przez narzędzie GoSquared oraz zasady ochrony danych przez tę firmę znajdziecie Państwo tu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w części „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, w tym, odpowiednio, do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Dane przekazane w związku z rekrutacją będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji, chyba, że zgodzicie się Państwo na wykorzystanie ich w przyszłych rekrutacjach. Dane osobowe personelu naszych kontrahentów przetwarzamy w okresie, w jakim osoby te, wedle posiadanej przez nas wiedzy, działają jako personel kontrahenta, nie dłużej jednak niż dane osobowe kontrahenta, chyba, że działamy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, gdy stosujemy się do dyspozycji administratora. Dane osobowe pozyskane w ramach wykonywania zawodu przetwarzamy przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, które mają siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Kancelarii. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską (poza opisanym powyżej przypadkiem danych zawartych w cookies. Kancelaria w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.azkp.com.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna. Jeśli jednak nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

25 maja 2018 r. zmiana: 4 maja 2019