Kasterski i Wspólnicy

Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa

Wyrok SA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2015r. I ACa 1201/14

SA w Warszawie o przesłankach zamówienia z wolnej rękiCzytaj więcej...
Comments

Wyrok KIO z dnia 14 sierpnia 2014r. sygn. akt KIO 1564/14


Wyrok KIO z dnia 14 sierpnia 2014r. sygn. akt KIO 1546/14


W orzeczeniu KIO precyzuje zakres swobody Zamawiającego w definiowaniu zadania, którego rozwiązanie Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą.

Dodatkowa wiedza, którą posiada jeden z wykonawców zaproszonych do składania ofert, wynikająca z tworzenia systemu informatycznego, którego modyfikacja jest przedmiotem zadania, jest zjawiskiem naturalnym i nieuniknionym przy takim przedmiocie zamówienia.

Dopuszczalne jest przyznawanie punktów dopiero za identyfikację wszystkich błędów, których wykrycie było przedmiotem zadania. Oznaczenie jedynie części błędów w przypadku realizacji zamówienia nie mogłoby bowiem świadczyć o jego prawidłowym wykonaniu.

Dopuszczalne jest również odrzucenie oferty w przypadku nieosiągnięcia przez wykonawcę określonego w SIWZ minimum punktów z tytułu rozwiązania zadania. Żaden przepis ustawy Pzp nie wprowadza takiego zakazu. W ocenie Izby, zamawiający jest uprawniony do określenia akceptowalnego poziomu niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji. Wprowadzenie przedmiotowego zastrzeżenia, wbrew twierdzeniom odwołującego, nie wprowadza nowej, nie przewidzianej w ustawie Pzp, przesłanki odrzucenia oferty. Nie narusza też uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Czytaj więcej...
Comments